Goed om te weten
Kwaliteitsproducten van de dierenarts
Deskundig advies
Scherpe tarieven
€ 3,95 verzendkosten
Betaling met iDeal

Volg ons op facebook

 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor UWDIERENARTS WEBSHOP

Deze Algemene Voorwaarden van UWDIERENARTS WEBSHOP en de hierin vermeldde bedragen gelden tot 31 december 2013.
Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor niet-leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie en zijn aangepast op de aard van de door de UWDIERENARTS WEBSHOP geleverde producten.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van UWDIERENARTS WEBSHOP
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - De prijs
Artikel   8 - Conformiteit en garantie
Artikel   9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met UWDIERENARTS WEBSHOP.
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of UwDierenarts in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop van producten op afstand;
7.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van UWDIERENARTS WEBSHOP
UWDIERENARTS WEBSHOP draagt zorg voor een verantwoorde verkoop op afstand van diervoeding, diervoedingssupplementen, dierverzorgingsmiddelen en diergeneesmiddelen die niet op voorschrift van een dierenarts verkocht mogen worden en geeft advies over een verantwoord gebruik van deze producten.
UWDIERENARTS WEBSHOP is een activiteit van Dierenkliniek Enkhuizen.B.V.
Relevante gegevens van UWDIERENARTS WEBSHOP zijn:
Adres: De Gouw 33, 1602DN Enkhuizen;
Telefoonnummer: 0228-317000 (bereikbaar op werkdagen van 14 uur tot 18 uur)
E-mailadres: info@uwdierenarts.nl
KvK-nummer Dierenkliniek Enkhuizen: 37126328
BTW-identificatienummer: 812194858.B.01.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van UWDIERENARTS WEBSHOP aan de afnemer van producten van UWDIERENARTS WEBSHOP.
2.    De tekst van deze algemene voorwaarden is via de website van UWDIERENARTS WEBSHOP beschikbaar.
3.    Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Het aanbod geldt voor de periode van het kalanderjaar.
2.    Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
3.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt (bijvoorbeeld acties), wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Wijzigingen aan het product en de vormgeving daarvan binden UWDIERENARTS WEBSHOP niet. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden UWDIERENARTS WEBSHOP evenmin.
5.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen UWDIERENARTS WEBSHOP de prijs garandeert; en
o    de duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    UWDIERENARTS WEBSHOP bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door UWDIERENARTS WEBSHOP is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3.    UWDIERENARTS WEBSHOP biedt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
4.    Betalingen door de klant kunnen louter via IDeal dan wel via een bankoverschrijving plaatsvinden.
5.    UWDIERENARTS WEBSHOP zal bij het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk meesturen:
a.    informatie over het juiste gebruik van het product en de juiste wijze waarop het product bewaard moet worden;
b.    het bezoekadres van de vestiging van UWDIERENARTS WEBSHOP waar de klant voor informatie en met klachten terecht kan;
c.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
d.    de informatie over garanties na aankoop;
6.    De gegevens van klant en de bestelling worden door UWDIERENARTS WEBSHOP, waar relevant per dier, geadministreerd. Dit maakt een zorgvuldige levering van producten mogelijk.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1.    De klant heeft het recht een bestelling kosteloos te annuleren zolang deze nog niet is verzonden.
2.    Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid het product gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Het retourneren van een product is alleen mogelijk wanneer dit ongebruikt is, zich nog in de originele verpakking bevindt en niet beschadigd is.
3.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de onder het in lid 2 van dit artikel genoemde termijn contact opnemen met UwDierenarts en zich richten naar de door UwDierenarts verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    De klant krijgt bij het retourneren van het product de aankoopprijs ervan, die daadwerkelijk betaald is, terug. Bij speciale acties, waarop een actieprijs van toepassing is zal dit actiebedrag geretourneerd worden.
5.    Wanneer ten gevolge van het retourneren van het product een ander tarief voor het verzenden van de aangekochte producten van toepassing zijn, dan worden de eventueel hogere verzendkosten verrekend met het te retourneren bedrag.
6.    De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij de oorzaak van het retourneren een fout van UWDIERENARTS WEBSHOP betreft.
7.    Het te retourneren bedrag zal UWDIERENARTS WEBSHOP zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending of herroeping ervan, terugbetalen.
8.    UWDIERENARTS WEBSHOP kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten indien sprake is van situaties zoals hierna beschreven:
a.    als het gaat om een actieproduct;
b.    als het gaat om producten die kunnen bederven of verouderen;
c.    dan wel wanneer de motieven van de klant voor de herroeping duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 7 - De prijs
1.    Gedurende het kalanderjaar worden de in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en als gevolg van prijswijzigingen die door leveranciers aan UWDIERENARTS WEBSHOP worden berekend.
2.    Actieprijzen hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur wordt bij het aanbod van het product op de website vermeld.
3.    Actieprijzen gelden niet automatisch voor vervolgorders.
4.    Bij de in de webshop aangeboden producten is ten minste de prijs inclusief btw vermeld.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1.    UWDIERENARTS WEBSHOP staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Voor alle gebreken of fouten aan het aangekochte product die optreden tijdens de wettelijke garantietermijn van twee jaar kan de klant kiezen uit vervanging van het product of het retour ontvangen (van een deel) van de aankoopprijs.
3.    De garantietermijn kan nooit langer zijn dan de expiratiedatum die op het product vermeld staat.
4.    Het garantierecht is niet van toepassing op geneesmiddelen en voedingssupplementen.
5.    UWDIERENARTS WEBSHOP is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, voor wijzigingen die aan het product zijn aangebracht door de klant en door het op een onzorgvuldige wijze bewaren van het product door de klant.
6.    Een door UWDIERENARTS WEBSHOP, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover UWDIERENARTS WEBSHOP kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1.    UWDIERENARTS WEBSHOP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.    Indien een product niet meer leverbaar is zal UWDIERENARTS WEBSHOP contact opnemen met de klant en zoeken naar het beste vervangingsproduct. De klant heeft in dat geval het recht de aankoop te annuleren. In dat geval wordt het eventueel betaalde bedrag binnen uiterlijk 30 dagen geretourneerd.
5.    De bezorgkosten die in rekening gebracht worden zijn:
Bestellingen met een totale prijs van € 70 of minder: € 3,95;
Bestellingen met een totale prijs van € 70 of meer en bezorging binnen de regio Enkhuizen: gratis.
Bij leveringen buiten Nederland worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht. Deze hangen af van het gewicht van de leverantie.
6.    De regio Enkhuizen omvat de volgende postcodegebieden: 1601, 1602, 1606, 1607, 1608, 1609, 1611, 1613, 1614, 1616, 1617 en 1693.
7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij UWDIERENARTS WEBSHOP tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan UWDIERENARTS WEBSHOP bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 10 - Betaling
1.    Producten worden door UWDIERENARTS WEBSHOP uitsluitend geleverd na ontvangst van de elektronische betaling.
2.    UWDIERENARTS WEBSHOP biedt de klant de mogelijkheid om via iDeal op een veilige wijze betalingen te doen.
3.    UWDIERENARTS WEBSHOP maakt gebruik van de dienstverlening van Qantani B.V. voor de uitvoering van iDeal-betalingen.
4.    De klant kan ook via de eigen bank het te betalen bedrag aan UWDIERENARTS WEBSHOP overmaken. In dat geval zal de levering plaats vinden na ontvangst van de betaling.
De bankgegevens van UWDIERENARTS WEBSHOP zijn:
Rekening nummer Dierenartsenpraktijk Enkhuizen: ING 3930918.
IBAN: NL50 INGB 0003 9309
BIC/SWIFT: INGBNL 2A
5.    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan UWDIERENARTS WEBSHOP te melden.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de klant binnen 30 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij UWDIERENARTS WEBSHOP, De Gouw 33, 1602 DN Enkhuizen.
2.    Bij UWDIERENARTS WEBSHOP ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door UWDIERENARTS WEBSHOP binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.
4.    Op overeenkomsten tussen UWDIERENARTS WEBSHOP en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Uwdierenarts Webshop © 2024